Zagadnienia wstępne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 22 maja 2021 r. a jej postanowienia dostosowane zostały do wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/672 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (dalej jako „Polityka Prywatności”).
 2. Celem wdrożenia niniejszej Polityki Prywatności jest zapewnienie osobom korzystającym z usług Administratora pełnego poszanowania ich prywatności oraz ochrony ich danych osobowych. Polityka Prywatności określa zasady i cele przetwarzania danych osobowych przez Administratora. 

Słowniczek

 1. Na potrzeby niniejszego dokumentu:
 1. „Administrator Danych Osobowych”, „Administrator”, „ADO” oznacza Dominika Dalba Project & Product Management, dane kontaktowe: ul. Wyszogrodzka 6/40, 03-337 Warszawa. NIP 5242634018.
 2. „dane osobowe” oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (“osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak np. imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
 3. „Inspektor Ochrony Danych” oznacza osobę wyznaczoną przez Administratora w celu realizacji wdrożonych przez Administratora obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych;
 4. „naruszenie ochrony danych osobowych” oznacza naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych;
 5. „odbiorca” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców; przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne musi być zgodne z przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie stosownie do celów przetwarzania;
 6. „ograniczenie przetwarzania” oznacza oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania;
 7. „organ nadzorczy” oznacza niezależny organ publiczny ustanowiony przez państwo członkowskie zgodnie z art. 51 Rozporządzenia, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
 8. „Podmiot przetwarzający” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora;
 9. „poufność danych” oznacza właściwość zapewniającą, że dane nie są udostępniane nieupoważnionym podmiotom;
 10. „przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
 11. „Rozporządzenie” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
 12. „ustawa” – oznacza ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;
 13.  „usuwanie danych” oznacza zniszczenie danych osobowych lub taką ich modyfikację, która nie pozwala na ustalenie tożsamości osoby, której dane dotyczą (”anonimizacja”),
 14. „uwierzytelnienie” oznacza działanie, którego celem jest weryfikacja deklarowanej tożsamości podmiotu;
 15. „zgoda osoby, której dane dotyczą” oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.
 16. Regulamin – Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną umieszczony pod adresem [*];
 17. Urządzenie końcowe – urządzenie elektroniczne (np. komputer, smartfon) umożliwiające połączenie z siecią Internet i pozwalające na korzystanie z funkcjonalności Sklepu oraz z profilu Sklepu na portalu Facebook.com., za pośrednictwem komunikatora Messenger;
 18. Usługobiorca/Zamawiający – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje możliwość nabywania praw i obowiązków, która wypełniła formularz rejestracyjny lub zgłoszeniowy. Osoba fizyczna dokonująca zamówienia musi mieć ukończone 18 lat najpóźniej w dniu akceptacji warunków i kosztów dostawy zawartych w Regulaminie;
 19. Facebook – portal społecznościowy wraz ze wszystkimi jego funkcjonalnościami pod adresem www.facebook.com, należący do spółki Facebook, Inc. i przez nią zarządzany;
 20. Messenger – aplikacja działająca w ramach portalu Facebook, o funkcjonalności komunikatora (tj. umożliwiająca komunikację tekstową i głosową);
 21. Profil Sklepu – profil w portalu Facebook pod www.facebook.com/youandyourbody.co;
 22. Sklep – strona internetowa Administratora umieszczona pod adresem www.youandyourbody.co;

Administrator Danych Osobowych. 

 1. Administratorem danych osobowych Usługobiorcy w zakresie świadczenia usług na podstawie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną szczegółowo opisanych w Regulaminie oraz zawarcia i realizacji umowy sprzedaży towarów umieszczonych w Sklepie Administratora jest Dominika Dalba Project & Product Management, dane kontaktowe: ul. Wyszogrodzka 6/40, 03-337 Warszawa. NIP 5242634018.
 1. Kontakt z Administratorem w każdej sprawie związanej z ochroną danych osobowych jest możliwy pisemnie – na adres Dominika Dalba Project & Product Management, dane kontaktowe: ul. Wyszogrodzka 6/40, 03-337 Warszawa. NIP 5242634018.
 2. Elektronicznie − na adres e-mail [email protected] z dopiskiem „Dane osobowe”.
 3. Administrator Danych Osobowych zapewnia, że dokłada wszelkich starań, by przetwarzanie przez niego danych osobowych odbywało się z największym poszanowaniem prywatności osób, których dane są przetwarzane oraz z najwyższą dbałością o bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zapewnia, że podjął wszelkie przewidziane prawem środki ochrony fizycznej, teleinformatycznej i organizacyjnej, zmierzające do zabezpieczenia zbiorów danych osobowych. Stosowane przez Administratora Danych Osobowych środki fizyczne, teleinformatyczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem Rozporządzenia oraz ich zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

Dane osobowe. Cele, zasady i zakres przetwarzania. 

 1. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek zawarcia umowy, niepodanie danych osobowych skutkuje niemożliwością wykonania przez Administratora usługi związanej z zawartą umową o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz umowy sprzedaży zgodnie z Regulaminem.
 2. Dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane są wyłącznie w celach:
  1. świadczenia usług drogą elektroniczną w związku z korzystaniem przez Usługobiorcę ze Sklepu za pośrednictwem strony internetowej www.youandyourbody.co oraz profilu Sklepu na portalu Facebook.com, w tym do założenia i utrzymania konta Usługobiorcy w Sklepie internetowym – przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust 1 lit b) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  2. zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów umieszczonych w Sklepie Administratora, w tym do zweryfikowania zamówienia, zweryfikowania płatności, dokonania wysyłki towarów oraz kontaktu we wszystkich sprawach związanych z wykonaniem umowy – przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust 1 lit b) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; 
  3. przesyłania informacji handlowych i marketingowych – przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie dobrowolnie wyrażonej przez Usługobiorcy zgody;
  4. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń Administratora, w tym w celach windykacyjnych i do prowadzenia postępowań sądowych – przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO tj. na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Administratora;
  5. rozpatrywania reklamacji – na podstawie art. 6 ust 1 lit. c) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.)
  6. zarządzania wnioskami i żądaniami Usługobiorców, w celu wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków odpowiadających prawom osoby, której dane dotyczą określonych w art. 15 – 21 RODO – przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
  7. archiwizacyjnych i statystycznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit e) i f) RODO;
  8. rachunkowych i podatkowych wynikających z obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa – tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
 3. Administrator przetwarza wyłącznie dane niezbędne celem zawarcia i wykonania umowy tj. imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego, adres zamieszkania (dostawy), adres e-mail, a w przypadku zamówień złożonych za pośrednictwem strony Sklepu w portalu Facebook.com również: zdjęcie profilowe Zamawiającego. 
 4. Dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane będą w okresie 6 lat od dnia zawarcia umowy sprzedaży towarów.
 5. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.
 6. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe również sposób zautomatyzowany, w formie profilowania, o ile Usługobiorca wyrazi na to zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie danej osobie profili w celu podejmowania dotyczących jej decyzji bądź analizy lub przewidywania jej preferencji, zachowań i postaw.

Prawa Usługobiorcy związane z przetwarzaniem jego danych osobowych

 1. Usługobiorca ma prawo do cofnięcia wyrażonej przez siebie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach, do których zgoda ta była konieczna. Cofnięcie wyrażonej zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przez Usługobiorcę przed jej cofnięciem. 
 2. Usługobiorcy przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, jest on uprawniony do uzyskania od Administratora potwierdzenia ich przetwarzania oraz informacji dotyczących: celu przetwarzania, kategorii danych przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych, informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, planowanym okresie przetwarzania danych, o przysługujących Usługobiorcy prawach dotyczących przetwarzania i ochrony przetwarzania jego danych osobowych. Administrator dostarczy na żądanie Usługobiorcy kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu.
 3. Usługobiorca ma prawo żądać od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących go danych, które są nieprawidłowe oraz żądać uzupełnienia danych niekompletnych, w tym również poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia. 
 4. Usługobiorcy przysługuje prawo do usunięcia jego danych („prawo do bycia zapomnianym”), a na Administratorze ciąży obowiązek ich niezwłocznego usunięcia w sytuacji, gdy:
 1. dane osobowe Usługobiorcy nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
 2. Usługobiorca cofnął zgodę na podstawie, której opiera się przetwarzanie jego danych,
 3. Usługobiorca wniósł sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych,
 4. dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane niezgodnie z prawem,
 5. usunięcie danych osobowych Usługobiorcy wymagane jest celem wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w przepisach prawa.

– powyższe nie znajduje zastosowania w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych Usługobiorcy jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz wykonania zobowiązań Administratora Danych Osobowych wynikających z przepisów Rozporządzenia oraz krajowych aktów prawnych. Administrator Danych Osobowych może odmówić w szczególności usunięcia danych osobowych, jeżeli Usługobiorca naruszył warunki korzystania z serwisu lub obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów prawa, a dane osobowe Usługobiorcy są Administratorowi Danych Osobowych niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Usługobiorcy.

 1. Usługobiorcy przysługuje prawo do ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych w przypadkach, gdy kwestionuje on prawidłowość przetwarzanych danych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Usługobiorca sprzeciwia się usunięciu danych, Administrator Danych Osobowych nie potrzebuje już danych Usługobiorcy, jednakże są one potrzebne Usługobiorcy celem ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz gdy Usługobiorca wniósł sprzeciw wobec przetwarzania.
 2. Usługobiorcy przysługuje prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, a Administratorowi Danych Osobowych nie wolno już przetwarzać jego danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do dalszego przetwarzania. 
 3. Usługobiorcy przysługuje także prawo do przenoszenia danych, na Administratorze ciąży wówczas obowiązek udostępnienia danych Usługobiorcy w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Usługobiorca ma prawo przesłać pozyskane w ten sposób dane innemu podmiotowi bez przeszkód ze strony Administratora Danych Osobowych zgodnie z warunkami Rozporządzenia.
 4. Usługobiorcy przysługuje prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych bądź przetwarzania danych Usługobiorcy niezgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.
 5. W celu realizacji powyższych praw Usługobiorca zwraca się do Administratora danych osobowych lub wyznaczonego Inspektora Danych Osobowych.

Odbiorcy danych osobowych (Udostępnienie i Powierzenie danych osobowych)

 1. Administrator udostępnia dane osobowe Usługobiorcy podmiotom i organom upoważnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów szczególnych, w tym: Sądom powszechnym i administracyjnym, organom ścigania, Komornikom sądowym, innym organom administracji rządowej i samorządowej. Na udostępnienie danych osobowych Usługobiorcy wymienionym podmiotom Administrator nie odbiera od Usługobiorcy zgody oraz nie informuje o takim udostępnieniu. 
 2. Administrator powierza dane osobowe podmiotom wykonującym na jego rzecz usługi niezbędne w celu wykonywania działalności i świadczenia usług związanych z wykonywanie na rzecz Usługobiorcy umowy: dostawcom usług IT, podmiotom świadczącym usługi księgowe, doradcze, prawne, marketingowe, płatnicze oraz inne, jeżeli są one niezbędne do osiągnięcia określonych celów gospodarczych Administratora;
 3. Administrator udostępnia dane osobowe Usługobiorcy właścicielowi portalu społecznościowego Facebook na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez Facebook dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/business/gdpr oraz https://www.facebook.com/about/privacy. Do udostępnienia danych dochodzi w momencie skorzystania przez Usługobiorcę z możliwości złożenia zamówienia za pośrednictwem strony Sklepu na portalu społecznościowym Facebook.com. Udostępnienie to jest niezbędne celem wykonania umowy sprzedaży za pośrednictwem profilu Sklepu na portalu Facebook.com. 
 4. Jeżeli na stronie internetowej Administratora Danych Osobowych zamieszczone zostały odnośniki (linki) prowadzące do innych, nieadministrowanych przez niego stron internetowych, Administrator Danych Osobowych nie odpowiada ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Podejmując decyzję o przejściu na strony, do których prowadzą odnośniki, Usługobiorca czyni to na własną odpowiedzialność. 

Odpowiedzialność Usługobiorcy

 1. Usługobiorca odpowiada za poprawność oraz zgodność ze stanem faktycznym podanych danych osobowych.
 2. W przypadku, gdy Usługobiorca celem realizacji umowy z Usługodawcą podaje dane osoby trzeciej odpowiada za poprawność oraz zgodność ze stanem faktycznym podanych danych osobowych. Usługobiorca celem umożliwienia Administratorowi wykonania ciążących na nim obowiązków informacyjnych przekaże Administratorowi dane osoby trzeciej pozwalające na wypełnienie tego obowiązku.

Konto Użytkownika 

 1. Usługobiorca ma możliwość utworzenia na stronie internetowej Sklepu (www.youandyourbody.co) konta użytkownika (również jako „Konto Użytkownika”).
 2. Do założenia Konta Użytkownika niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych osobowych: imię, nazwisko, adres, [*].
 3. Konto Użytkownika może zostać usunięte przez Usługobiorcę samodzielnie, korzystając z funkcjonalności udostępnionych przez Administratora lub wysyłając na adres e-mail Administratora żądanie usunięcia Konta Użytkownika.
 4. Administrator usunie Konto Użytkownika w terminie 30 dni od dnia otrzymania żądania.
 5. Administrator zastrzega jednak, że Konto Użytkownika nie zostanie usunięte we wskazanym w ustępie poprzedzającym terminie, w przypadku gdy dalsze utrzymywanie Konta Użytkownika jest niezbędne do ochrony interesów Administratora (ochrony roszczeń).

FACEBOOK

 1. Administrator danych osobowych prowadzi profil swojego Sklepu w serwisie Facebook.com.
 2. W związku z prowadzeniem profilu w serwisie Facebook. Administrator przetwarza dane Usługobiorców:
 1. którzy dokonali subskrypcji profilu Administratora za pośrednictwem opcji „Lubię to” lub „Obserwuj”;
 2. którzy opublikowali na profilu Administratora komentarz pod którymkolwiek z opublikowanych przez Administratora postów;
 3. którzy podjęli z Administratorem kontakt za pośrednictwem wiadomości prywatnej.
 4. Administrator przetwarza dane osobowe zebrane w sposób opisany powyżej w celu:
 1. poinformowania Usługobiorców o aktywnościach Administratora, 
 2. zawarcia i wykonania zawartej umowy sprzedaży za pośrednictwem wiadomości prywatnej;
 3. promowania organizowanych przez Administratora wydarzeń, 
 4. promowania marki Administratora, oferowanych przez Administratora produktów oraz usług, 
 5. budowania i utrzymania społeczności Administratora, oraz w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook;
 6. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
 7. w celach analitycznych dotyczących analiz funkcjonowania, popularności i sposobu korzystania z profilu Administratora.
 8. Administrator danych osobowych za pośrednictwem profilu przetwarza następując dane:
 1. podstawowe dane identyfikacyjne (Imię i Nazwisko) w zakresie opublikowanym przez Usługobiorcę na należącym do niego profilu na portalu społecznościowym Facebook;
 2. dane opublikowane przez Usługobiorcę na profilu Facebook;
 3. anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających profil Administratora dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights” udostępnionej przez Facebooka stosownie do niepodlegających zmianie warunków korzystania z serwisu Facebook, gromadzone dzięki plikom „cookies”, z których każdy zawiera niepowtarzalny kod Usługobiorcy, który można powiązać z danymi połączenia Usługobiorców zarejestrowanych na Facebooku, a który zostaje pobrany i przetworzony w chwili otwarcia profilu Administratora.

Zmiany w Polityce Prywatności:

 1. Administrator ma prawdo dokonywania zmian w niniejszej Polityce Prywatności, każdorazowo, gdy:
 1. nastąpiła zmiana przepisów, które regulują prowadzenie przez Administratora działalności; 
 2. nastąpiła zmiana przepisów w zakresie ochrony danych osobowych;
 3. zmianie ulegnie sposób funkcjonowania Sklepu, który będzie miał wpływ na prawa i obowiązki Usługobiorcy lub Administratora;
 4. nastąpi konieczność zmiany danych Administratora lub wyznaczonego przez niego Inspektora Ochrony Danych;
 5. zmianie ulegną cele, zakres i zasady przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy.
 6. Administrator poinformuje Usługobiorcę o zmianie w treści niniejszej Polityki Prywatności, bez zbędnej zwłoki, za pośrednictwem wiadomości e-mail kierowanej na adres Usługobiorcy.

Polityka Cookies

 1. Serwis internetowy umieszczony pod adresem www.youandyourbody.co zbiera informacje zawarte w plikach cookies.
 2. W przypadku każdego wywołania strony internetowej serwer zapisuje automatycznie:
  1. dokładny adres strony internetowej, z której nastąpiło przekierowanie do strony internetowej w ramach Serwisu;
  2. dokładny adres strony przeglądanej przez Użytkownika w ramach Serwisu;
  3. nazwę systemu operacyjnego Użytkownika;
  4. nazwę i wersję przeglądarki Użytkownika.
 3. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania z Serwisu.
 4. Pliki Cookies zawierają nazwę Serwisu internetowego, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 5. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu internetowego pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Dominika Dalba Project & Product Management. .
 6. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości Serwisu internetowego do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z Serwisu internetowego; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić Serwis internetowy, dostosowany do jego indywidualnych potrzeb oraz pozwalają na zapamiętanie historii odwiedzanych stron w Serwisie;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu internetowego, co umożliwia ulepszanie jego struktury i zawartości oraz zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu;
  3. zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:
   1.  Google Analytics (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA);
  4. wykorzystania funkcji serwisów mediów społecznościowych:
   1. Facebook oraz Messenger (Facebook Inc. z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii);
 7. W ramach Serwisu internetowego stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia Serwisu internetowego lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 8. W ramach Serwisu internetowego stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
 1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu internetowego;
 2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu internetowego;
 3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z Serwisu internetowego;
 4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 1. Zdecydowana większość przeglądarek domyślnie akceptuje pliki cookies w celu zapewnienia Użytkownikom wygody korzystania ze strony i poprawnego wyświetlania jej zawartości.
 2. Użytkownik, który nie chce aby pliki cookies były instalowane w jego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym, może nie wyrazić zgody na instalowanie plików cookies w następujący sposób:

  W przeglądarce Internet Explorer należy:
  wybrać z menu głównego pozycję “Narzędzia/Opcje internetowe” a następnie w sekcji “Prywatność” zaznaczyć “Zaawansowane” i wyłączyć pliki cookies.
  W przeglądarce Mozilla Firefox należy:
  wybrać z menu pozycję “Narzędzia” a następnie pozycję “Opcje” i określić poziom prywatności w sekcji “Prywatność”.
  W przeglądarce Opera należy:
  wybrać z menu pozycję “Narzędzia” a następnie z pozycji “Preferencje” wybrać “Zaawansowane” a potem “Ciasteczka”.
  W przeglądarce Google Chrome należy:
  z menu po prawej stronie należy wybrać pozycję “Opcje” a następnie “Dla zaawansowanych” oraz “Ustawienia plików cookie”.

 3. Administrator Serwisu internetowego informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności.

Postanowienia końcowe

 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym dokumentem stosuje się odpowiednio przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.